Prof. Dr. Nguyen Quang Thuan
Nguyễn Quang Thuấn ; Nguyễn An Hà

Xét duyệt đề cương đề tài cấp Viện năm 2008

Institute level

Prof. Dr. Nguyen Quang Thuan

2008 - 2008

Giới thiệu nội dung:

Ngày 10/04/2008, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức buổi Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2008. Cả 12 bản đề cương của 12 đề tài đã lần lượt được các chủ nhiệm đề tài trình bày và được toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu thảo luận, đóng góp ý kiến và đã được Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề cương đề tài cấp Viện quyết định đạt yêu cầu thông qua.
Dưới đây là danh sách các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2008:
Đề tài 1: “Hiệp định Hợp tác và Đối tác của Liên minh Châu Âu với một số đối tác, kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam” do Phòng NC QHQT&HN Châu Âu và Phòng NC Kinh tế Châu Âu chủ trì thực hiện và CN. Vũ Bình Minh làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 2: “Một số vấn đề cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Châu Âu hiện nay”do Phòng nghiên cứu Chính trị Châu Âu chủ trì và CN Chử Thị Nhuần làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 3: “Các tiêu chuẩn môi trường của Liên minh Châu Âu (EU) đối với mặt hàng thuỷ sản và các giải pháp đối với hàng xuất khẩu Việt Nam” do Phòng NC Môi trường và Phát triển khu vực chủ trì thực hiện và CN. Đinh Ngọc Linh làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 4: “Mô hình kinh tế thị trường xã hội của Đức” do Phòng NC các quốc gia Châu Âu chủ trì thực hiện và Ths. Hoàng Xuân Trung làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 5: “Tổng quan tình hình kinh tế-xã hội EU và các nước SNG năm 2008 và triển vọng năm 2009” do Trung tâm Nghiên cứu EU chủ trì thực hiện và CN. Hoa Hữu Cường làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 6: “Những thành tựu và thách thức sau 4 năm gia nhập EU của các nước Trung và Đông Âu” do Trung tâm Nghiên cứu EU chủ trì thực hiện và Ths. Bùi Việt Hưng làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 7: “An sinh xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Trung tâm Nghiên cứu EU chủ trì thực hiện và Ths. Trần Nguyệt Minh Thu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 8: Cải cách thể chế ở Liên bang Nga” do Trung tâm NC Nga và SNG chủ trì thực hiện và Ths. Phan Anh Dũng làm chủ nhiệm đề tài.
          Đề tài 9: “Cải cách giáo dục, y tế, lao động tiền lương ở Liên bang Nga” do Trung tâm NC Nga và SNG chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Thanh Hương làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 10: Một số đặc điểm phát triển kinh tế Liên bang Nga từ năm 2000 tới nay” do Trung tâm NC Nga và SNG chủ trì thực hiện và CN. Nguyễn An Hà làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 11: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 2000 đến nay” do Trung tâm NC Nga và SNG chủ trì thực hiện và Ths. Vũ Thuỵ Trang làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 12: “Xây dựng Bộ danh mục Từ chuẩn – Từ khoá phục vụ tìm tin trong các CSDL Thư viện - Viện nghiên cứu Châu Âu”do Trung tâm Thông tin - Thư viện chủ trì thực hiện và Ths. Nguyễn Hồng Hạnh làm chủ nhiệm đề tài

 

CS2017
Nguyễn An Hà
Khoa học xã hội
Prof. Dr. Nguyen Quang Thuan