DANH MỤC SÁCH DO CÁN BỘ CỦA VIỆN XUẤT BẢN

06/07/2015


DANH MỤC SÁCH DO CÁN BỘ CỦA VIỆN XUẤT BẢN

(Tên tác giả xếp theo thứ tự A B C…)[1]

 

 

1.Trần Thị Kim Dung, Quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001.

2.Đặng Minh Đức (Chủ biên), Chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2010.

3. Đặng Minh Đức, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG): những vấn đề kinh tế chính trị nổi bật, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011.

4. Đặng Minh Đức, Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của Nghị viện Châu Âu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013.

5. Nguyễn An Hà (Chủ biên), Liên bang Nga trên con đường phát triển những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008.

6. Nguyễn An Hà, Liên bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011.

7. Nguyễn An Hà, Cộng đồng và đội ngũ trí thức người Việt Nam ở một số nước Đông Âu những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011.

8. Hoàng Hải (Chủ biên), Nông nghiệp Châu Âu: những kinh nghiệm phát triển, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996.

9. Hoàng Hải (Chủ biên), Quan hệ kinh tế Việt nam - Đông Âu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995.

10.  Trần Thị Phương Hoa, Giáo dục Pháp Việt ở Bắc Kỳ (1884-1945), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012.

11.  Trần Thị Phương Hoa (Chủ biên), Phụ nữ Châu Á và giáo dục - quan điểm Á - Âu và những nhìn nhận khác, Nxb.Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2012.

12.  Đỗ Tá Khánh (Chủ biên), Chính sách phát triển của Vương quốc Anh sau suy thoái kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm cho Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013.

13.  Bùi Huy Khoát (Chủ biên), Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên Bang Nga: hiện trạng và triển vọng, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995. 

14.  Bùi Huy Khoát, Thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư giữa Liên hiệp Châu Âu và Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI,  Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001.

15.  Bùi Huy Khoát, Kinh tế và chính sách của EU mở rộng, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004. 

16.  Bùi Huy Khoát, Filippini Carlo, Stefan Hell, Mở rộng EU và các tác động đối với Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

17.  Bùi Nhật Quang, Italia Hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004.

18.  Bùi Nhật Quang, Chính sách phát triển vùng của Italia, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006.

19.  Bùi Nhật Quang, Điều chỉnh chính sách thương mại của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh phát triển mới, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008.

20.  Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên), Liên bang Nga: quan hệ kinh tế đối ngoại trong những năm cải cách thị trường, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999.

21.  Nguyễn Quang Thuấn, Cải cách kinh tế ở Ba Lan và Việt Nam: thành tựu và những vấn đề, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001.

22.  Nguyễn Quang Thuấn (đồng tác giả), Hợp tác Á - Âu và sự tham gia của Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

23.  Nguyễn Quang Thuấn..., Các nước Đông Âu gia nhập Liên minh Châu Âu và những tác động tới Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005.

24.  Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên), Liên bang Nga trong tiến trình gia nhập WTO, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006.

25.  Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên), Quan hệ Nga - ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

26.  Văn phòng Quốc hội, Ngô Đức Mạnh, Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang…, Nghị viện Châu Âu, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

27.  Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên), Cộng đồng các quốc gia độc lập, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.

28.  Nguyễn Quang Thuấn, Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.

29.  Nguyễn Quang Thuấn, Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên minh Châu Âu: thực trạng và triển vọng, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009.

30.  Nguyễn Quang Thuấn, Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2009.

31.  Nguyễn Quang Thuấn, Tây Ban Nha 20 năm hội nhập Liên minh Châu Âu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009.

32.  Nguyễn Quang Thuấn, Quan hệ kinh tế quốc tế của Liên minh Châu Âu, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2009.

33.  Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang, Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển Châu Âu: kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011.

34.  Nguyễn Quang Thuấn, Quan hệ Việt Nam - Ukraine: lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011.

35.  Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà, Quan hệ Việt Nam – Liên minh Châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011-2020, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012.

36.  Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên), 5 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013.

37.  Đinh Công Tuấn, Quá trình cải cách kinh tế - xã hội ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (từ 1978 đến nay), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998.

38.  Đinh Công Tuấn, Đồng EURO và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2004.

39.  Đinh Công Tuấn (Chủ biên), Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệp cho Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2008.

40.  Đinh Công Tuấn (Chủ biên), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010.

41.  Đinh Công Tuấn, Mô hình phát triển Bắc Âu, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011.

42.  Đinh Công Tuấn (Chủ biên), Liên minh Châu Âu hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011.

43.  Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng, An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013.

 

 


[1] Sách của các tác giả đã nghỉ hưu hoặc hiện đang công tác tại cơ quan khác chỉ được tính trong thời gian công tác tại Viện.